You are here

Mange trur det er vanleg å drikke alkohol kvar helg

Faktisk har kun 35 % av norske 15–16-åringar drukke alkohol den siste månaden. Det betyr at 65 % ikkje har det.


Fleirtalsmisforståing

Mange trur at andre drikk meir enn dei faktisk gjer, og at det er fleire som drikk enn det faktisk er. Når mange nok antar noko slikt, vert det kalla ei fleirtalsmisforståing. Slike fleirtalsmisforståingar gjeld også andre ting enn alkohol. Du kjenner deg kanskje att i at «alle dei andre får lov til å vere mykje lenger oppe / sove lenger / får meir vekepengar» og så vidare? Dette er det same fenomenet. Vi trur at andre gjer noko anna enn dei faktisk gjer, og så ønsker vi sjølv å gjere som alle andre.

Kvifor er det viktig å vite kva ei fleirtalsmisforståing er?

Dersom vi trur at noko er vanleg å gjere, er det lettare å tru at vi må gjere det same sjølv.

Kolon er eit nettkurs om rusmiddel og det å ta gode val

Du er 0‰ rusopplyst

 

Kolon har to delar. Den første handlar om alkohol og korleis den og andre rusmiddel påverkar oss og livet rundt oss. Den andre om korleis du kan forholde deg til alkohol og andre rusmiddel, og ta gode val for deg sjølv og omgjevnadene dine.

Kolon heiter Kolon fordi kolonteiknet : viser til det som kjem etterpå. Kolon kan hjelpe deg i det som kjem etterpå, altså livet ditt.

Biletfiler

Bilete og modellar, om ikkje anna er nemnt spesifikt, er leverte av Colourbox.com (detaljert kreditering).

Del 1

1. Intro

2. Kva gjer alkohol med deg?

3. Effektar av alkoholbruk

4. Kva er sanninga om cannabisbruk?

5. Ditt personlege val

6. Del 1 er fullført


Del 2

1. Å drikke eller ikkje drikke?

2. Kven tar dine val?

3. Kva er viktig for deg?

4. Alkoholindustrien i eit solidaritetsperspektiv

5. Korleis stå for dine val?

6. Avslutning